اشتراک‌های دسترسی به مطالب ویژه

اشتراک عادی
100.000ماهانه
 • دسترسی به مطالب ویژه
 • مشاوره 1 ساعته
 • دانلود رایگان آموزش‌ها (3 عدد)
اشتراک نقره‌ای
200.000ماهانه
 • دسترسی به مطالب ویژه
 • مشاوره 8 ساعته
 • دانلود رایگان آموزش‌ها (15 عدد)
اشتراک طلایی
220.000ماهانه
 • دسترسی به مطالب ویژه
 • مشاوره 24 ساعته
 • دانلود رایگان آموزش‌ها (30 عدد)
 • برنامه اختصاصی
اشتراک الماس
200.000ماهانه
 • دسترسی به مطالب ویژه
 • مشاوره 24 ساعته
 • دانلود رایگان آموزش‌ها (نا محدود)
 • برنامه اختصاصی